Hệ thống đăng ký chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội và người có công tại nhà


Thông báo dừng hệ thống ansinhxahoi.vnpost.vn"HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, BẢO TRỢ XÃ HỘI
VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG TẠI NHÀ
dừng phục vụ sau thời gian phòng chống dịch Covid 19"